033 200 31 26
info@deridderstoffering.nl

Privacyverklaring

De Ridder Stoffering
Gevestigd aan het Guddepad 5, 3828 LL  Hoogland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn:

De Ridder Stoffering
Guddepad 5
3828 LL Hoogland
+31 33 4570291
info@deridderstoffering.nl
https://www.deridderstoffering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Ridder Stoffering verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Om uw vragen te beantwoorden, om uw orders te kunnen verwerken of om na levering service te kunnen verlenen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bij levering aan bedrijven: KvK nummer

Daarnaast:

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en via telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Ridder Stoffering verwerkt in gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Kredietwaardigheidscheck
Bij De Ridder Stoffering is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Ridder Stoffering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten aan u te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en serviceverlening uit te kunnen voeren
  • De Ridder Stoffering verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Ridder Stoffering neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ridder Stoffering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Ridder Stoffering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle categorieën van persoonsgegevens hanteren wij de maximaal toegestane wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Ridder Stoffering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Ridder Stoffering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Ridder Stoffering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deridderstoffering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Ridder Stoffering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Ridder Stoffering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op of per e-mail via info@deridderstoffering.nl.